116 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Galatasaray Sportif A.Ş'nin SPK ile İmtihanı (1)

Aktif . TPL_WARP_PUBLISH . Gösterim: 1707

Galatasaray'ın sermaye piyasaları ile olan imtihanı son zamanlarda giderek arttı ve artık medyada da magazinsel yönüyle yer almaya başladı. Son 3 yıldır oluşan bu sürecin sebepleri ve devamında olan gelişmelerle ilgili bir yazı paylaşmak istedim.

TTK 324. Md der ki Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir. Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa, idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri, alacaklara olan borçları karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder. Şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının muhafazası için lüzumlu tetbirleri alır.

Bu bilgiyi ilk olarak paylaşmamın nedeni hikayenin başlangıç noktasının tam da burası olması.

Galatasaray'ın 2010/12 Aylık, 2010/9 Aylık ve 2010/6 Aylık finansallarını ve 2011/12 Aylık, 2011/9 Aylık ve 2011/6 Aylık finansallarını linklere tıklayarak indirebilirsiniz.

2010 finansallarında da görüleceği üzere, Galatasaray, TTK md. 324 e göre teknik olarak iflas halinde ve bununda üstüne yapılan raporlama hataları ve bu hataların ortaya çıkmasından sonra düzeltilen mali tablolarda klubun aslında görünenden daha kötü bir finansal yapıya sahip olduğunun anlaşılması gibi bir durum var ortada.

30 Kasım 2010 yılında yayınlanan bağımsız denetim raporundaki finansallar ile Kasım 2011 yılının finansallarının geçmiş dönemleri (2010 yılının düzeltlmiş finansalları) incelendiğinde Grup'un özellikle UMS 38' in uygulanmasından kaynaklanan hataların düzeltildiği ve bunun aynı anda hem uzun vadeli aktiflerde hem de özkaynaklarda oluşan azaltıcı etkisinden dolayı mali olarak durumunun daha da kötüye gittiği görülüyor.

2011 Finansallarının Düzeltildikten Sonraki Karşılaştırılmış Halleri

2010 Finansallarının Düzeltildikten Sonraki Karşılaştırılmış Halleri

UMS 38'de belirtilen değerleme yöntemleri "maliyet yöntemine göre değerleme" ve "yeniden değerleme yöntemi" dir. Burdaki durumu kısaca açıklamak gerekirse, Grup'un UMS 38'de yer alan değerleme yöntemlerinden kendisi için uygun olmayan yöntemi seçmesi sonucu ortaya çıkan bir hata olarak özetlemek mümkün.

Yeniden değerleme yönteminin uygulanması içinde birtakım kriterler vardır. Bunların en önemlisi de değerlenecek maddi duran varlığın aktif bir piyasasının olmasıdır.

Aktif piyasa UMS 38 de aşağıdaki gibi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

(a) piyasada ticareti yapılan kalemler homojendir,

(b) normal koşullar altında her zaman için istekli alıcı ve satıcılar bulunur, ve

(c) fiyatlar kamuoyuna açıktır.

Şirket, yeniden değerleme yöntemini seçtiği için her yıl düzenli olarak bu değerleme işlemini yaptırmış ve sürekli olarak maddi olmayan duran varlıklar kalemi ile özkaynakların altındaki yeniden değer artış fonu kalemlerinde artışlar olmuştur. Bu durumda, negatif özsermayeyi değerleme artışından gelen olumlu farklar ile pozitife çevirmiştir.

Aşağıdaki tabloda 2009 ve 2010 yıllarında yapılan bu değerleme işlemlerinin finansal tablolardaki etkisi daha net görülmektedir.

Burada değerleme şirketi, futbolcuların gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde, emsal karşılaştırma yöntemi, net gerçekleşebilir maliyet yöntemi, tarihi maliyet yaklaşımı yöntem ve gelecekteki fiyat yöntemlerini kullanmıştır.

2009 yılında yapılan değerlemenin etkisi şu şekilde olmuştur;


 

Bunun da Grup'un özkaynaklarına etkisi şu şekilde olmuştur:

 

Tabi burada aynı şekilde 2010 yılında yapılan yeni bir değerleme sonucu 141.667.604 TL lik bir değer artış fonunun oluştuğu da görülebilir aynı zamanda.

2009 yılındaki Net Değer Artış tutarı olan 94.721.141 TL tutarı, özkaynaklar içerisinde yeniden değerleme artışı olarak finansal tablolara yansıtılmış ve TTK 324 kapsamına girecek "teknik iflas" durumu böylece önlenmiş olsa da burada "yeniden değerleme yöntemi" uygulaması benimsenerek UMS 8 “Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar” standardına göre geriye dönük olarak mali tablolarda düzeltilmesi gereken hatalar meydana gelmiştir.

Aynı durumlar 2010 ve 2011 denetim raporlarında da açıkça görülüyor. Bununla ilgili Kasım 2011 Bağımsız denetim raporunda geçen ifade de şu şekilde;

Futbol takımı oyuncu sözleşmeleri ve alt yapı birimi için aktif referans bir piyasa, söz konusu futbolcular veya altyapının homojen yapı taşıması ve gerçeğe uygun değer olarak tespit edilen fiyatların kamuoyuna da açık olması gibi UMS 38’de yeniden değerleme yöntemini seçmek için ön şart olarak belirtilen kriterlerin olmaması nedeniyle, futbol takımı oyuncu sözleşmeleri ve alt yapı birimi için muhasebeleştirmesinin yeniden değerleme yöntemi yerine maliyet yöntemi ile yapılması gerekmektedir. Grup 30 Kasım 2011 tarihli konsolide finansal tablolarını hazırlarken UMS 38’de yeniden değerleme yönteminin uygun olmadı ğına karar vermiş ve muhasebe politikası olarak UMS 38’de yer alan değerleme yöntemlerinden “maliyet yöntemine göre muhasebeleştirme yöntemini benimsemiş ve geçmiş tarihli konsolide finansal tablolarını UMS 8 “Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar” standardına göre geriye dönük olarak düzeltmiştir. Bunun neticesinde maddi olmayan duran varlıklar altında haklar olarak muhasebeleştirilen futbol takımı oyuncu sözleşmelerini ve altyapı birimini, satılan malın maliyeti altında muhasebeleştirilen ilgili itfa payı giderlerini, yeniden değerleme yöntemi sonucu değer artışı olarak muhasebeleştirilen değer artış fonlarını, geçmiş yıl kar/zararlarını ve diğer gelir/giderler içinde muhasebeleştirilen futbolcu satış karları/zararlar ını UMS 8 “Muhasebe politikalar ı, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar” standardına göre geriye dönük olarak düzeltmiştir.

Bir yandan mali tablolarda bu şekilde bir düzeltme yapılırken diğer yandan şirketin bağımsız denetim raporunun 2.dipnotunda yer alan işletmenin sürekliliği başlığı altında bir takım varsayımlara değinilmiş ve varılan sonuç şirketin, maddi duran varlıkların yeniden değerleme yöntemi değerlenmesi ve 2029-2030 yılı sonuna kadar sahip olduğu yayın hakkı gelirlerinin İNA yöntemi ile değerlenmesi sonucu ortaya çıkan fonun şirketin TTK'nın 324. Maddesi karşısında teknik iflas durumunda olmadığı tespit edilmiştir.

Raporun ilgili kısmı şurada;

İlgili değerleme raporuna da buradan erişebilirsiniz;

Galaxy Sports Management Ltd 2011 Değerleme Raporu

Burada aklıma gelen soru şu ki, mali tabloların geçmişe yönelik düzeltilmesine sebep olan UMS 38'de yer alan "yeniden değerleme yöntemi"nin uygulanması, "maliyet yöntemi" ile düzeltilmesine rağmen, neden yapılan projeksiyonlarda halen daha "yeniden değerleme yöntemi" adı altında varsayımlar geliştirilmiş ve ortaya çıkan fon dikkate alınmıştır? Üstelik bu durum, 2010 finansallarının düzeltilmiş olarak gösterildiği 2011 raporunda 2011 için yeniden uygulanmıştır?

Eğer yanlış bir yorumda bulunmuyorsam, audit raporu içerisinde bir nevi what if scenario çalışılmış ve şirketin şu anda kepenkleri indirse piyasadaki ederi nedir diye sorgulanmıştır fakat burada yine başa dönülmüş olmuyor mu? Vergi Usul Kanunu'na göre şirketin durumunun aslında kötü olmadığını gösterirken, yine Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UMS 38) aykırı hareket edilmiş olmuyor mu?

Aynı şekilde, değerleme raporunun çekinceler kısmına baktığımızda, futbolcu değerlerinin piyasa fiyatının belirlenmesinde Galatasaray'lı Yöneticilerin tahminlerinden yararlanıldığı söylenmiş. Bu durumun yaratabileceği subjektifliğin de dikkate alınması gerekmiyor muydu?

Sonuç olarak, bu durum, 12 Şubat 2013 SPK Bültenine göre Galatasaray'a kesilen idari para cezasının temel gerekçesi olmuş ve yatırımcıların bu dönemlerdeki hisse alım-satım kararlarının etkilenmesi dolayısıyla bu dönemlerde görev yapan yönetim kurulu üyelerine karşı dava açabilecekleri belirtilmiştir.

Aşağıdaki linke tıklayarak da bu bültene ulaşabilirsiniz.

SPK 2013/5 Sayılı ve 12.02.2013 Tarihli Bülteni

 

Yazıya ilişkin yorumlarınızı sayfanın alt kısmından ya da iletişim menüsünden iletebilirsiniz.

Yasal Uyarı: Her hakkı ACCAFIN.com sitesine ait olan bu makale ve makalede yer alan grafikler ve yorumlar, izinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Tags: finans borsa - halka arz finansal analiz kurumsal yönetim

Çok okunanlar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

 

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!