47 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

İç Denetim ve İç Denetçi Kavramları

Aktif . Gösterim: 4621

Dünya genelinde tüm çalışanlar bu terime aşinadır. Ancak iç denetimin kurumlarına kattığı değeri gerçekten anlıyorlar mı?

Peki, bu meslek aslında tam olarak nedir ve ticari işletmelerin etkin ve verimli çalışabilmeleri için iç denetimin bu kadar hayati bir önem taşımasının sebebi nedir? Öte yandan, yönetişim ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından neden bu kadar kritik bir noktada durmaktadır?

İç Denetim Kavramı

Bir kurumun operasyonlarını geliştirmek ve onlara değer katmak için tasarlanmış bir bağımsız ve nesnel güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin verimliliğini değerlendirme alanında disiplinli ve sistematik bir yaklaşım sunarak ilgili kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetçiler; kurumun sistemleri, yönetim süreçleri ve kültürünü derinlemesine anlar ve çözümlerler.

Yönetişim süreçlerinin sağlam ve güvenilir oldukları ve yürürlükteki iç kontrollerin riskleri azaltmak için yeterli oldukları konusunda üst düzey yönetime ve yönetim organlarına güvence verirler.

Aynı zamanda, yeni geliştirilen teknolojiler hakkında danışmanlık hizmeti sunarlar, fırsatları analiz ederler ve kurumsal gelişim için çeşitli tavsiyelerde bulunurlar.

Tüm bunlar, iç denetçilerin bir kurumun stratejik, mali ve operasyonel hedeflerine ulaşması ve etik kurallara uygun bir hesap verebilirlik ortamı ve kültürünü koruması bakımından her şeyin olması gerektiği gibi gidip gitmediğini değerlendirdikleri anlamına gelir.

Basitçe ifade etmek gerekirse, iç denetçilerin hizmet verdikleri kurumlar ve onların paydaşları için muazzam faydalar sağladıkları söylenebilir.

İç Denetim = Güvence, İçgörü ve Nesnellik

Yönetim organları ve üst düzey yönetim, İç Denetimin yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliği ve verimliliğini sağlayacak yönde içgörüyle hareket edeceği ve nesnel bir güvence sağlayacağı konusunda ona güvenirler.

İç Denetimin Değeri Güvence, İçgörü ve Nesnellik

İç denetimin değeri, bu üç önemli kelimeyle tanımlanabilir. Üst düzey yönetim ve yönetim organları, kurumsal politikalara riayet edilip edilmediği, kontrollerin etkili olup olmadığı ve kurumun yönetimin istediği yönde faaliyet gösterip göstermediği gibi konularda güvence almak için iç denetçilere güvenebilirler. İç denetçiler; hangi risklerin bir felakete neden olabileceği, kontroller, süreçler, prosedürler, performans ve risk yönetiminin nasıl geliştirilebileceği ve masrafları azaltıp gelirleri ve akabinde kârı arttırmak için hangi yolların izlenmesi gerektiği hakkında eşsiz ve özgün bir içgörüye sahiptirler.

İç denetçiler, ayrıca, onları şirketin geri kalanından ayıran ancak bir yandan da şirketin tamamlayıcı bir unsuru haline getiren bir nesnelliğe sahip gözlerle kurumu izlerler. Günümüzde, iç denetim profesyonelleri, bağlı bulundukları kurumlara, finans ve muhasebe sektörleri dışında kalan sektörlerle ilgili tecrübe ve eğitimleri de kapsayabilecek kadar geniş bir personel altyapısı kazandırmaktadırlar.

Birçok iç denetçi operasyon, mühendislik ve bilgi teknolojisi (BT) birimlerinden gelmekte ve çeşitli ve farklı kabiliyet ve yetkinlik alanlarında hizmet verebilmektedir. Onlar; çözüm katalizörleri, en iyi uygulamaların savunucuları, risk ve kontrol uzmanları ve kalite odaklı verimlilik uzmanlarıdır. Yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin etkinliği ve verimliliği hakkında yönetime güvence sağlayabilecek en iyi kaynağı oluştururlar. Aynı zamanda, içgörü becerileri, nesnellikleri ve güvence sunma kabiliyetleri sayesinde, üst düzey yönetim, yönetim kurulu ve bütünüyle kurum için bir güvenlik ağı görevinide görürler. Üst düzey yönetim ve yönetim kurulları iç denetçilerin paha biçilemez olduklarını kabul ederler.

Güvence = Yönetişim, Risk ve Kontrol

İç Denetim, kurumun stratejik, operasyonel, mali ve uyumla ilgili hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri hakkında güvence sağlar.

Risklerin Azaltılması

Birçok kurum, büyüme hedefiyle yola çıkar; başarılı bir büyümenin kilidini açan yegâne unsur ise etkili bir risk yönetimidir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü’nce yayınlanan “Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları”’na göre, risk yönetimi, “olası istenmeyen ters koşul veya olaylar hakkında alınan kararlar ve varılan hükümleri değerlendirmek ve birleştirmek için sistematik bir süreç” olarak tanımlanır. Risk, bir kurumun mali gücünü ve mal ve hizmetlerinin kalitesini koruma ve rekabet etme kabiliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

İç denetçilerin sahip oldukları beceriler, bir kurumun karşı karşıya kaldığı riskleri doğru tanımasına yardımcı olur. İç denetçiler yaptıkları risk analizleri sırasında, aynı zamanda, risk kaynaklarını araştırmalı, riskleri ciddiyeti ve şiddeti yönünden sınıflandırmalı, yürürlükteki kontrollerin yeterli oldukları konusunda güvence vermeli ve elde ettikleri bulguları kuruma rapor etmelidirler. İç denetim hakkındaki eğilimler zaman içerisinde değişmiş ve iç denetçilerin riskleri değerlendirme yöntemlerine etki etmiştir. Eskiden, vakalara tepki olarak ortaya konan, kontrol - tabanlı bir faaliyet olarak görülen iç denetim, günümüzde, en önemli rolü riskleri hafifletmek ve mevcut riskler konusunda güvence sağlamak olan, risk - tabanlı, proaktif bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. İç denetçiler, değişen iş ortamı ve çevresine karşı esnek olmalıdırlar. Hızla değişen bir dünyada riskleri değerlendirmek için, iç denetçilerin birleşmeler ve satın almalar, yeni geliştirilen teknolojiler ve uluslararası ticaret gibi küresel ve işyeri meseleleri hakkındaki gelişmeleri her daim izlemeleri ve zamana ayak uydurmaları gerekir. İç denetçiler, etkili ve verimli bir kurumsal risk yönetimi üzerine odaklanarak, sadece güncel sorunlu alanlarda çözüm üretmekle kalmazlar, aynı zamanda gelecek problem ve/veya fırsatları önceden haber verirler.

Kontrollerin Test Edilmesi

İç kontroller, riskleri kontrol altında tutmak ve kurumsal hedef ve amaçlara ulaşma ihtimalini arttırmak maksadıyla yönetim, yönetim organı ve diğer taraflarca alınan tedbirlerdir. Kurumlar, bu kontrollerin bir parçası olarak politika ve prosedürler belirler ve bunlara uygun hareket edilmesini sağlamak için çeşitli süreçler oluştururlar. Bu kontroller, aynı zamanda, kurumun etik değerlere ve performans kıstaslarına bağlılığının sürekliliğini korumaya da yardımcı olurlar. Kurum içerisinde herkes, iç kontroller hususunda önemli bir rol oynar.

İç kontroller, bir iç denetçinin dünyasının tam merkezinde bulunurlar. Ayrıca verimli bir kurumsal yönetişimin de tamamlayıcısı olan iç kontroller, bu karakteristikleri bakımından yönetim ve yönetim organı için kritik bir öneme sahiptirler. İç denetçiler, yapılan kontrollerin etkinlik ve verimliliğini değerlendirir ve yürürlükteki kontrollerin kurumu tehdit eden ya da tehdit etme potansiyeline sahip olan riskleri hafifletmek için yeterli olup olmadıklarını belirlerler.

İç kontrollerin tasarımlarına uygun işlemelerini sağlama konusunda iç denetimin oynadığı rol, kurumsal yönetişim ve başarı açısından büyük öneme sahiptir.

Yönetişimin Değerlendirilmesi

Kurumsal yönetişim, yönetim tarafından uygulanan risk ve kontrol süreçleri üzerinde bir gözetim sağlamak maksadıyla yönetim organlarınca yapılandırılan prosedürleri içerir.

Organizational governance = Kurumsal yönetişim

Governing body = Yönetim organı

Executive management = Üst düzey yönetim kadrosu

Internal auditors = İç denetçiler

External auditors = Dış denetçiler

Uluslararası İç Denetçiler

Enstitüsü’ne ve diğer kanaat önderi kurum ve kuruluşlara göre, etkili ve verimli bir kurumsal yönetişimin dört köşe taşı; yönetim organı, üst düzey yönetim, iç denetim ve dış denetimdir. Bu birimler birbirleriyle ilişkilerinde sağlıklı ve sağlam birer bağımsızlık çerçevesi oluşturarak birlikte çalıştıklarında, iç kontroller daha kuvvetli olur, raporlar daha doğru olur, etik değerler korunur, verimli bir gözetim sağlanır, riskler hafifler ve yatırımlar korunur. Dolayısıyla, kurumsal yönetişimin iyi ve kaliteli kılınması, tek kelimeyle iyi bir iştir.

Uyumun Güvence Altına Alınması

Uyum, yani yükümlülüklerin gerektiği gibi yerine getirilmesi, kurumların kanunlar ve mevzuat gibi kurallara uygun hareket etmelerini sağlar. Yönetimin bu konuda oynadığı rol, ilgili politikaları tatbik etmek ve tüm cari kanunlar, mevzuat ve sözleşmelere ilişkin uyum gerekleri hakkında geniş bir bilgi birikimine sahip olmak ve bu durumu sürdürmektir.

Yönetim bu yükümlülüklerini yerine getiremediğinde, kurum önemli bir risk altına girer.

İç denetçilerin kurum içerisinde oynadıkları rolün bir parçası, kurumun üstlendiği uyumla ilgili sorumlulukların yönetim tarafından ne seviyede karşılandığını gözden geçirmektir.

İç denetçiler, spesifik olarak, kurumsal hedefleri gözden geçirmek, herhangi bir uygunsuzluğun kuruma nasıl etki edeceğini konunun içyüzünü ortaya koyacak şekilde değerlendirmek ve önemli uygunsuzluk durumları hakkında üst düzey yönetimi ilgilendirmekten sorumludurlar. Sadece cari politika ve kurallara uygun hareket edilmeyen alanları belirlemekle kalmamalı, ayrıca yönetimin belirlediği amaçların kurumun bütün olarak misyonu, vizyonu ve hedeflerine uygun olmasını da sağlamalıdırlar. Bazı ülkelerde yürürlükteki mevzuat, halka açık şirketleri yöneten ve idare eden odakları mali tabloların doğruluğundan yasal olarak sorumlu tutmaktadır.

İç denetçiler, kurum genelinde gerçekleştirilen kontrollerin yeterliliğini ve verimliliğini değerlendirmek suretiyle yönetim organlarına yardımcı olabilirler.

İç denetçilerin üstlendiği bu görev kapsamında, mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliği ve sağlamlığı, operasyonların etkinliği ve verimliliği ve kurumun varlıklarını korumak ve cari kanunlar, mevzuat ve sözleşmelere uygun hareket etmek için izlediği yollar incelenir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular temelinde, iç denetçiler, yönetime mali tabloların doğru olduğu yönünde bir güvence verebilirler.

İçgörü = Katalizör, Analizler Ve Değerlendirmeler

İç Denetim, veri ve iş süreci analizleri ve değerlendirmelerine dayanan bir içgörüyle tavsiyelerde bulunarak kurumun etkinliğini ve verimliliğini arttıran bir katalizördür.

Faaliyetlerin Analiz Edilmesi

Bir kurum, hedef ve amaçlarını oluşturduğunda, bu hedef ve amaçlara ulaşmasını sağlayacak uygun prosedürleri hayata geçirmelidir. İç denetçiler, doğru protokollerin izlenip izlenmediğini ve kurumsal hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek suretiyle, kurumsal faaliyetleri yakından inceler ve değerlendirirler. İç denetimin sahip olduğu bu içgörü, kurumun uzun vadeli sağlığı açısından hayati önem taşır. İç denetçiler, bağlı oldukları kurumlarda bulunan varlıkların yeterli düzeyde korunup korunmadığını değerlendirir ve korunmuyorlarsa, varlık kaybı riskini kabul edilebilir seviyelere indirmeye yönelik tavsiyelerde bulunurlar. Bu varlıklar arasında, sadece bilgisayarlar, yazıcılar ve fotokopi makineleri gibi maddî unsurlar değil, aynı zamanda personel, BT ve bilgi yönetimi gibi maddî olmayan unsurlar da bulunur.

İç denetçiler, aynı zamanda, hırsızlık, yangın ve yasadışı suiistimal veya uygunsuz fiil gibi riskleri hafifletmek amacıyla kurumsal faaliyetler kapsamında kullanılan prosedürleri değerlendirebilmeli ve bu tip risklerin vuku bulma ihtimalini ve etkilerini azaltmaya yönelik gerekli tavsiyelerde bulunabilmelidirler.

İç denetçiler, günümüzde, müşterileriyle daha önce hiç olmadığı kadar yakın çalışmaktadırlar. Bu sayede, bağlı bulundukları kurumun içyüzünü daha iyi kavrar ve buna göre daha nitelikli tavsiyelerde bulunurlar ve dolayısıyla, kurumun hedeflerine ulaşması konusunda daha iyi yardımcı olurlar. Kurum içi süreçler ve faaliyetlerin içyüzünü gösteren kıymetli bir kaynak olarak iç denetçiler, kurumsal faaliyetlerin analizi bakımından kuruma değer katmaya devam etmektedirler.

Etkinliğin Ve Verimliliğin Değerlendirilmesi

İç denetçiler, kurumların yüzleştikleri zorluklarla mücadelede kuruma değer katmaya ve becerilerini ve bilgi birikimlerini sürekli arttırmaya çabalarlar. İşi, sektörü ve bağlı bulundukları kurumun hedeflerini tam ve eksiksiz anlamalı ve kurumun etkinliğini ve verimliliğini değerlendirme becerisine sahip olmalıdırlar. Kurumsal kaynaklar kıymetlidir. Bu kaynakları olası israflara karşı savunmak ve korumak kurumun yararınadır.

İç denetçiler, yürürlükteki kontrolleri (politikaları ve prosedürleri) gözden geçirerek, verimlilik konularının yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını değerlendirebilir ve gerekli tavsiyelerde bulunarak kuruma sürekli değer katabilirler. Bunun anlamı, günümüzde, profesyonel iç denetçilerin, bağlı bulundukları kurumlar içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini büyük ölçüde etkileyebilecek olmalarıdır.

Gelişme ve İlerleme İçin Bir Katalizör Olmak

Yetkinlik sahibi profesyonel iç denetçiler, kurumsal süreçlere ilişkin olguları ve verileri doğru yorumlar ve kurumun karşılaştığı zorluklarla mücadelede çeşitli farklı alanların bir araya getirilmesi ve kesintisiz kurumsal gelişim için katalizör görevi görürler.

Etkili bir iç denetçinin kilit öneme sahip özniteliklerinden biri, kurum içerisinde kusurlu yada gelişime açık olduğu tespit edilen herhangi bir alanı geliştirmeye veya değiştirmeye yönelik iştahı ve bağlılığıdır.

Ayrıca, başkalarını etkileyerek onları gelişmeye ikna etmelidirler. İç denetçiler, süreçleri değerlendirdikten sonra, elde ettikleri bulguları rapor eder ve uygun eylem planlarını önerirler.

İç denetçiler, yönetimle ve yönetim organıyla kuvvetli bir ilişki ve ortaklık kurarak, risk yönetimi, iç kontroller ve yönetişimi geliştirmek adına atılması gereken ilk adımlar hakkında tavsiyelerini sunarlar. Kurumun değerlerine ve hedeflerine güçlü bir bağlılık sergileyen iç denetçiler, bu sayede, kurumun tüm hatlarını kavrayarak, kurumun genel başarısında çok önemli bir rol oynarlar.

Nesnellik = Dürüstlük, Hesap Verebilirlik ve Bağımsızlık

İç Denetim, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılığı çerçevesinde, nesnel tavsiyelerde bulunan bağımsız bir kaynak olarak yönetim organlarına ve üst düzey yönetime değer katar.

Nesnellik ve Bağımsızlığın Sağlanması

İç denetçiler, her seviyeden yönetim organlarına nesnel ve bağımsız tavsiyelerde bulunarak sürekli gelişim için zemin hazırlarlar. Bu bağlamda, bağımsızlık ve nesnellik, etkili bir iç denetim faaliyetinin en kritik unsurlarından ikisidir.

İç denetçiler, bir yandan kurum tarafından istihdam edilen, diğer yandan yönetimin işleyişini ve hareketlerini incelemeleri beklenen bir personel ekibi olarak, kurum içerisinde özgün ve eşsiz bir yere sahiptirler.

İç denetçilerin bu pozisyonu bir çıkar çatışması olarak da görülebilir.

Bu yüzden, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, iç denetim yöneticisinin (CAE) bağımsızlığını sürdürmesi için ikili bir hiyerarşik raporlama ilişkisine sahip olması gerektiğini belirtir. İç denetim yöneticisi, günlük idari konularda kurumun en üst düzey yöneticisine, ideal olarak başkana (CEO) bağlı olmalı ve rapor vermelidir. İdari konularda raporlama, normalde, bütçeleme ve yönetim muhasebesi gibi sorumlulukları ve kurumun iç politika ve prosedürlerinin yönetimini kapsar.

İç denetim yöneticisi; işlevsel amaçlarla raporlama için, denetimin yönünü çizen, kurumsal kaynaklara tam erişimi mümkün kılan, tam destek veren ve bağımsızlığa halel gelmemesini sağlayan bir yönetim kurulu denetim komitesi gibi bir yönetim organına sınırsız erişme imkanına ve doğrudan doğruya ona bağlı olma özelliğine sahip olmalıdır.

Bu hiyerarşik raporlama ilişkisi, misilleme veya müdahale korkusu olmaksızın iletişimin açık tutulmasını sağlar ve dürüst ve açık bir geribildirim için zemin hazırlar.

Ayrıca, iç denetçilerin tehlike işaretlerine dikkat çekmelerini, endişelerini dile getirebilmelerini ve gerekirse ve gerektiğinde ilgili konu hakkında soruşturma yürütmelerini sağlar.

İç denetçiler, aynı zamanda, görevlerini yerine getirirken nesnellik özniteliğini korumalıdırlar.

İç denetçi, tarafsız ve önyargısız bir tavırla hareket etmeli ve kararlarını etkileyebilecek çıkar çatışması durumlarından kaçınmalıdır. İç denetçiler, yönetimin operasyonel sorumluluklarının hiçbirini üstlenmemelidirler, aksi takdirde bu durum nesnelliklerine halel getirebilir.

Governing body = Yönetim organı

CEO = Başkan

Audit committee = Denetim komitesi

Internal auditing = İç denetim

External auditing = Dış denetim

Dürüstlük ve Hesap Verebilirlik İlkelerinin Benimsenmesi

Kurumun iç kontrolleri, yalnızca yönetimde yer alanların değerlendirebilecekleri bir unsur olarak görülmemelidir. Kurum içerisinde bulunan her çalışan, kuvvetli bir iç kontrol sistemi, değişmez etik kuralları ve yüksek mükemmellik standartları hakkında kolektif bilincin ve hesap verebilirliğin önemini anlamalıdır. Bir kurum için belirlenen ve korunması istenen ve beklenen kültür, bir felsefeden daha fazlasıdır ve kuruma bağlı tüm personelin (ve/veya iş ortaklarının) faal katılımını ve fikir birliğini gerektirir.

İç denetçiler için dürüstlük, hesap verebilirlik ve tereddütsüz etik davranış özniteliklerinden daha kritik bir öneme sahip olan yalnızca birkaç öznitelik vardır.

İç denetçilerin etkili olmaları, iş hayatlarında profesyonel ve iyi -disiplinli ve mesleki etik kurallarına uygun hareket etmelerine bağlıdır. Tavizsiz etik davranışlar, önyargısız dinleme becerisi ve baskı altında dahi ilkeli davranmayı sağlayan güç ve sağlamlık, bir kurumun bazen işitmeyi dahi istemediği konular karşısında iç denetçilerin dik durabilmelerini ve tavsiye ve uyarılarını dile getirebilmelerini sağlar. İç denetçiler, tüm hatlarıyla kuruma ve onun geniş risk yelpazesine yönelik bütüncül bir bakış açısına sahip olmaları bakımından, üst düzey yönetim ve yönetim organına kurumsal kültürün etik olmasını sağlama konusunda yardımcı olan eşsiz bir pozisyondadırlar.

Etik bir kurumsal kültürün geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi için tavsiyelerde bulunarak yönetime yardımcı olurlar ve istenen etik kültürünün yaratılmasında kurum genelinde bir fikir birliğine ve katılıma ulaşılması için yönetime yardımcı olan önemli bir rol oynarlar.

Profesyonelliğin Değeri

İç denetimin değeri, tam profesyonellerin sahip olmaları gereken çok önemli nitelikler olmadan tam olarak anlaşılamaz. İç denetim profesyonelliği, yetkinlik ve kalite anlamına gelir. Şeffaflık ve dürüstlük adına ayağa kalkmak ve etik olmayan iş uygulamalarına karşı yüksek sesle konuşmak anlamına gelir. Öte yandan, büyüme ve değişimi benimseme, iş yapmanın yeni yollarını arama ve risklerin azaltılmasını sağlamak için yeni fikirler üretme anlamlarına da gelir. İç denetçilerin etkili olmaları ve kuruma olabilecek en yüksek değeri katmaları için:

  • Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları ve Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesinde yer alan diğer kılavuzlara göre hareket ederek;
  • Periyodik iç ve dış kalite değerlendirmelerini içeren bir cari Kalite Güvence ve Geliştirme Programını devam ettirmek suretiyle kaliteli uygulamalar sağlayarak;
  • Bağlı bulundukları kurumların işlerini ve kültürünü derinlemesine anlayıp kavrayarak;
  • İç Denetçiler Enstitüsü gibi kurum ve kuruluşlarca teklif edilen devam eden mesleki gelişim ve üyelik fırsatlarını değerlendirerek ve
  • Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı Mali Hizmetler Denetçisi (CFSA), Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) ve Kontrol Öz - Değerlendirme Sertifikası (CCSA) gibi mesleki unvanlar kazanarak (CIA unvanı, iç denetçiler için küresel çapta kabul gören tek sertifikasyondur ve insanların iç denetim alanındaki yetkinliklerinin ve profesyonelliklerinin kanıtı olan standarttır), bir profesyonellik taahhüdünde bulunmaları gerekir.

Paydaşlar İçin Değer Teklifi

Uluslararası iç denetçiler enstitüsü, dünya çapında iç denetçileri iç denetim profesyonelleri olarak yetkinliklerini sürekli arttırmaya zorlar ve paydaşları, iç denetimi kurumlarının yönetişim yapısına hevesli şekilde dahil etmeleri konusunda teşvik eder.

İç denetim bir meslektir ve burada anlatılan sorumlulukları, profesyonel iç denetçilere emredilenler ve onlardan beklenenlerin yalnızca bir bölümünü temsil etmektedir.

Bu durum, iç denetimin değerini açığa vurmaktadır. Ancak açıkça bilinmektedir ki, değer kavramı, farklı iş fonksiyonları için farklı şekillerde tanımlanabilir.

Bazıları için para biriktirmek en önemli hedeftir; bazıları içinse kurumsal itibarı korumak odak noktasını teşkil eder.

Diğer yandan, iç denetim için, kurum paydaşlarına teklif ettiği değer, en iyi, yönetime ve yönetim organlarına hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olmak maksadıyla güvence, içgörü ve nesnellik niteliklerini sunması bakımından tarif edilebilir. Bu özelliği, şüphesiz, büyük bir değer teşkil eder.

Yazının tamamı TİDE'den alınmıştır.

Tags: denetim iç denetim

ACCAFIN | MUDEFIN

Vizyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyon; Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bizi takip edin!


Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile

0
paylaşım!

Bizi takip edin..

Sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz...

0
paylaşım!