Bağımsız Denetimde Önemlilik Kavramı ve Bir Uygulama Örneği

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Bağımsız denetim çalışmaları Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre yürütülür.

6102 Sayılı Yeni TTK ile birlikte Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından her iki uluslararası standart seti ile uyumlu olarak yayınlanacak olan standartların benimsenmesi kabul edilmiştir.

Bağımsız Denetimin Firmalara Sağladığı Faydalar

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

Zorunlu olarak yaptırılması dolayısıyla bazı firmalarca, sebep olduğu ek iş yoğunluğu sebebiyle zulüm olarak görülmesini bir yana bırakırsak, denetimden geçmenin sadece zorunlu haller dışında değil, isteğe bağlı olarak yapan firmalar için de birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajların bazıları aşağıda listelenmiştir:
 
1.  Denetlenmiş hesaplar yetkili otoritelerce (vergi otoritesi, ticaret otoritesi gibi) ve bankalarca daha kolay kabul görür ve hata olmadığı izlenimi ile yaklaşılır.

Türkiye'de Bağımsız Denetim Mevzuatının Gelişimi

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

 • 2015 Yılı

  • Enerji Piyasası'nda Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
  • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı'na İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
  • Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi Açma ve İnternet Sitesinde Bulundurulması Gereken Asgari Hususlar
  • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2014/7149)

 • 2014 Yılı

  • Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.10.2014)
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 18/09/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04- [01-30] Sayılı Kararı (10.10.2014)
  • Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartları'na Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:2)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:1) (01.10.2014)
  • Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Tabliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:3)'nde Değşiiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:2) (01.10.2014)
  • Özel Hususlar - Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dahil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:27)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:3) (01.10.2014)
  • Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliğ (No:38)'inde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No:4) (01.10.2014)
  • Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliğ No. 38 (10.07.2014)     
  • Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BD 810) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No. 37 (22.04.2014)     
  • Özel Hususlar - Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliğ No. 36 (22.04.2014)  
  • Özel Hususlar - Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No. 35 (09.04.2014)  
  • Karşılaştırmalı Bilgiler, Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar (BD 705) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.33 (18.03.2014)  
  • Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (BD 705) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.31 (18.03.2014)  
  • Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.30 (18.03.2014)  
  • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2014/5973) (14.03.2014)  
  • Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dökümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.34 (14.03.2014)  
  • Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları (BDS 706) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği (BDS 706) No. 32 (14.03.2014)  
  • Özel Hususlar - Topluluk Finansal Tablolarının Finansal Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dahil) (BDS 600) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.27 (20.02.2014)  
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 12/02/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [1/13] Sayılı Kararı (15.02.2014)  
  • İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması (BDS 610) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.28 (14.02.2014)
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 02/01/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/1/A] Sayılı Kararı (12.02.2014)  
  • Bağımsız Denetçi Mühür Tebliği (11.02.2014)  
  • Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülüklere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No. 14)  
  • Uzman Çalışmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.29 (31.01.2014)  
  • İlk Bağımsız Denetimler - Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.19 (29.01.2014)  
  • İlişkili Taraflar (BD 550) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.23 (29.01.2014)  
  • Yazılı Açıklamalar (BD 580) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.26 (29.01.2014)  
  • Gerçeğe Uygun Değere İlişkin Olanlar Dahil Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimin (BD 540) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.22 (24.01.2014)  
  • İşletmenin Sürekliliği (BD 570) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.25 (23.01.2014)  
  • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BD 560) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.24 (22.01.2014)  
  • Bağımsız Denetimde Örnekleme (BDS 530) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.21 (22.01.2014)  
  • Bağımsız Denetim Kanıtları - Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar (BDS 501) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.17 (10.01.2014)  
  • Analitik Prosedürler (BDS 520) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.20 (09.01.2014)  

 • 2013 Yılı

  • Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.15 (31.12.2013)  
  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.10 (30.12.2013)  
  • İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle "Önemli Yanlışlık" Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.11 (30.12.2013)  
  • Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar (BDS 402) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.14 (30.12.2013)  
  • Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.16 (30.12.2013)  
  • Dış Teyitler (BDS 505) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.18 (30.12.2013)  
  • Bağımsız Denetimin Planlanmasında ve Yürütülmesinde Önemlilik (BDS 320) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.12 (24.12.2013)  
  • Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler (BDS 330) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.13 (24.12.2013)  
  • İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi (BDS 265) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.9 (12.12.2013)  
  • Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim (BDS 260) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.8 (10.12.2013)  
  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması (BDS 250) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.7 (10.12.2013)  
  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.6 (10.12.2013)  
  • Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS 210) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.3 (14.11.2013)  
  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol (BDS 220) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.4 (14.11.2013)  
  • Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi (BDS 230) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.5 (14.11.2013)  
  • Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartları'na Uygun Olarak Yürütülmesi (BDS 200) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.2 (13.10.2013)  
  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı 1 (KKS 1) Hakkında Türkiye Denetim Standartları Tebliği No.1 (02.10.2013)  
  • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ (14.06.2013)  
  • Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 25/04/2013 Tarihli 04/01 Sayılı Kararı (20.05.2013)  
  • Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 28/03/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı (12.03.2013)  
  • Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği (25.01.2013)  
  • Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği (25.01.2013)  
  • Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği (25.01.2013)  
  • Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği (25.01.2013)  
  • Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (BKK 2012/4213) (23.01.2013)  
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 10/01/2013 Tarihli B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04-[01/15] Sayılı Kararı (12.01.2013)  

 • 2012 Yılı

  • Bağımsız Denetim Yönetmeliği (26.12.12)  
  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu'nun 14/11/2012 Tarihli ve (01/07) Sayılı Kararı (17.11.2012)  

 • 2011 Yılı

  • 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (26.09.2011)  
  • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (13.01.2011)  

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler (Güncel Bakanlar Kurulu Kararı)

Dr. Ünal ŞERİFLER, SMMM, KGK-BDL, Financial Reporting & Internal Audit Manager | Ata Holding tarafından yazıldı..

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesine göre yayımlanan ve daha önce yine Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesi"ne dair karar, 14 Mart itibarı revize edilerek yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, son iki yıllık finansal tablolarında aşağıdaki üç kriterden ikisini aşan işletmeler müteakip dönemde bağımsız denetime zorunlu hale gelecektir;

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


MUDEFIN | ACCAFIN Mobile