Finansal Gelişmeler Turu: Mart 2018

Aktif . Gösterim: 884

Mart 2018'de dikkat çeken, gözden kaçan, herkesin konuştuğu ya da kimsenin farkedemediği finansal gelişmeler...

 


Türkiye


 

Enerjisa'nın ortağından stratejik satınalma

BIST-2017-performans

birleşme ve satın alma

Enerjisa’nın ortağı Alman EON SE rakibi RWE AG’nin enerji şirketi Innogy SE’yi satın almayı kabul etti.

Anlaşma Innogy’yi yaklaşık 22 milyar euroda (27,1 milyar dolar) değerledi, borçları da hesaba katıldığında değerleme 43 milyar euroyu buluyor.

Hisse ve varlık takasını da içeren anlaşmayla EON, Innogy’deki yüzde 76,8’lik RWE hissesinin sahibi oluyor.

RWE ise yüzde 16,7’lik EON hissesinin sahibi olacak. Anlaşma nakit transferi de öngörüyor.

Anlaşmaya göre EON, Innogy’nin azınlık hissedarlarına 5 milyar euro ödeyecek. RWE ise EON’a 1,5 milyar euro ödeme yapacak.

Kaynak: BusinessHT

Arçelik ve Vestel'e soruşturma

Rekabet_Kurumundan_Arcelik_ve_Vestel_e_sorusturma

blog

Rekabet Kurulu, Arçelik Pazarlama A.Ş, Vestel Ticaret A.Ş ve BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş hakkında soruşturma başlattı.

Kurul’dan yapılan açıklamada, söz konusu firmaların rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasını içeren başvurusu üzerine yürütülen ön araştırmadaki bulgu ve tespitlerin yeterli bulunduğu belirtilerek, Arçelik ve Vestel hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, Rekabet Kurulu’nun soruşturma açması, firmaların kanunu ihlal ettiği veya ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalacakları anlamına gelmediği bildirildi.

Kaynak: Rekabet Kurumu

Şirket kuruluş işlemleri değişti

Sinemia-ya-yeni-yatirim

yeni ttk

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Oldukça önemli değişiklikler içeren kanunda yer alan bazı önemli düzenlemeler şu şekilde;

 • Defter tasdikleri Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından yapılacak,
 • Şirketler kuruluş aşamasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapılmasına gerek olmadan tescili yapılacak,
 • Şirketlerin kuruluş aşamasında sigortalı çalıştırılması durumunda, şirket kayıtları elektronik ortamda oluşturulacak,
 • Harçlar Kanunu 123. Maddesinde yer alan istisnaya kooperatifler de dahil edilecek,
 • “Altyapı Kazı İzin Harcı” Belediye Gelirleri Kanunu'na eklendi,
 • Gümrük işlemleri çerçevesinde alınan "Tahmil", "Tahliye", "Ardiye", "Saha İçi Taşıma Ücretleri ve Benzeri Masraflar" için azami sınır uygulamasına geçilecek,
 • Limited Şirket Kuruluşu'nda sözleşmedeki imzalar için noter onayı kaldırılacak.

Kaynak: TBMM

Gözde Girişim'den iki halka arz başvurusu

Sok-Marketler_Halka_Arz

borsa ve halka arz

Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Şok Marketler paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yaptığını 14 Mart 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda açıkladı.

Şirketin sermayesinin yüzde 50'si Turkish Retail'e, yüzde 39'u Gözde Girişim'e, yüzde 10'u Templeton'a ait. Diğer pay sahiplerinin ise toplamda yüzde 1'lik payı bulunuyor.

Kaynak: KAP

Şirket, 15 Mart 2018 tarihinde ise KAP'a yaptığı açıklamada ise, iştiraki Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş'deki paylarının halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuru yaptığını açıkladı.

Şirketin sermayesinin yüzde 54,30'u Gözde Girişim'e ait.

Kaynak: KAP

Avukatlara E-Tebligat zorunluluğu

Avukatlara_E_Tebligat

yeni ttk

15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat işlemi, PTT tarafından yürütülecektir.

Bu düzenleme 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Her avukatın kimlik numarasına göre oluşturulacak olan elektronik tebligat adresi, Barolar tarafından avukatlara teslim edilecek, teslim yapıldıktan sonra kullanım başlayacaktır.

Kaynak: Resmi Gazete

Borsa Endeksleri, Döviz ve Altın'ın Mart Performansları

risk ve yatırım analizi

Yatırım_Araclari_Mart_Performansi

Kaynak: BloombergHT 

3 No'lu KDV Beyannamesi yürürlükte

3_No_lu_KDV_Beyannamesi

vergi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikle Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayıp, aynı zamanda katma değer vergisi (KDV) mükellefi olmayan gerçek kişilere bir bedel karşılığında elektronik ortamda hizmet sunanların, bu hizmetlere ilişkin hesapladıkları katma değer vergisini, “Elektronik Hizmet Sunucularına Özel KDV Mükellefiyeti” tesis ettirmek suretiyle beyan etmeleri öngörülmüştür.

Bir döneme ilişkin KDV, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar, internet vergi dairesi aracılığıyla ve 3 No.lu KDV Beyannamesi ile Türk Lirası cinsinden beyan edilecekler ve 26’ncı günü akşamına kadar ödeyeceklerdir.

Uygulama 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ancak Elektronik hizmet sunucuları, 2018 yılının Ocak, Şubat, Mart dönemlerinde yaptıkları işlemleri için 3 No.lu KDV beyannamelerini 1-24 Nisan tarihleri arasında vereceklerdir.

Kaynak: GİB

Dövizle borçlanmaya sınırlama ve denetim yükümlülüğü getirildi

Dovizle_borclanmaya_limit

risk ve yatırım analizi

17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 17.02.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş ve 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredi borcu olan firmalara bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir.

Bildirimle yükümlü olunup olunmadığının belirlenmesinde, firmanın yabancı para nakdi kredileri ile dövize endeksli kredileri toplamı hesaplanırken varsa son hesap dönemine ilişkin TMS’lere göre hazırlanan finansal durum tablosu, TMS’lere göre hazırlanmış finansal durum tablosunun bulunmaması durumunda ise vergi mevzuatı çerçevesinde kamu idarelerine sunulmak üzere hazırlanan bilanço dikkate alınacaktır.

31.03.2018 tarihli finansal durum tablosuna göre, yükümlülük kapsamında olan firmaların 30.04.2018 tarihine kadar bildirim yapmaları gerekmektedir. İlk bildirim yapılırken 31.12.2017 tarihli veri formu da sisteme bilgi amaçlı yüklenecektir ancak 2017 yılı denetim kapsamında olmayacaktır.

Yükümlülük kapsamında girilip girilmediğinin her üç ayda bir kontrol edilmesi gerekecek ve herhangi bir üç aylık ara dönemde bildirim yükümlülüğü kapsamına girilirse, yılın tamamı için bildirim yapılacaktır.

Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden birinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.

Bu uygulamanın pratikte taşıdığı riskler ve yaşanabilecek sorunlar ile ilgili makaleye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

"TCMB Veri Formunun Denetimi ve Olası Riskler"

Bağımsız denetimde rotasyon koşulları

Bagimsiz_Denetimde_Rotasyon

audit

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 12 Mart 2018 tarihinde, bağımsız denetimde rotasyon koşullarındaki karışıklığın giderilmesi amacıyla bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamanın bir bölümü şu şekilde;

"Üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları son on yılda yedi yıl, denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile bunların yanında ve denetim kuruluşlarında çalışan denetçiler ise son yedi yılda beş yıl denetim çalışması yürüttükleri işletmelere ilişkin denetimleri üstlenemeyecekleri hüküm altına alınmıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, denetim kuruluşları hakkında uygulanacak rotasyon süreleri ile denetim üstlenen bağımsız denetçiler hakkında uygulanacak rotasyon süreleri birbirinden farklılık arz etmektedir.

Bu itibarla, denetim üstlenen bağımsız denetçiler için geçerli olan rotasyon süresi “son on yılda yedi yıl” değil, “son yedi yılda beş yıl” olup, rotasyona ilişkin Yönetmelikte düzenlenen hükümlerin ihlal edilmemesi adına şirketlerin 2018 ve devam eden yıllara ait finansal tablolarının denetiminin üstlenilmesinde bu sürelere dikkat edilmesi gerekmektedir."

Kaynak: KGK


DÜNYA


Fransız sigortacılık şirketinden dev satınalma

AXA-SA-XL-Group

birleşme ve satın alma

Fransız sigorta devi AXA SA, 15.3 milyar dolar karşılığında XL Group Ltd.'i satın alacağını açıkladı.

Hisse başına 57,60 usd ödeme yapacak olan şirket, şirketi açıklama yapılan günün öncesindeki son hisse fiyatından 33% primli satın almış olacak.

Diğer yandan, AXA XL hisseleri, haberin açıklanmasının ardından 7% düştü.

XL, AXA'nın teklifine şimdiden karar verdi ve Alman Allianz'ın ardında piyasa kapitalizasyonu açısından Avrupa'nın en büyük ikinci sigorta şirketi olarak yer alan AXA’nın 2017 net 6,2 milyar avro net kar açıklamıştı.

Film şirketi "Weinstein Company" iflastan kurtuldu

The-Weinstein-Company

risk ve yatırım analizi

Kurucu ortağı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz ve saldırı iddialarının ardından iflasın eşiğine gelen film şirket Weinstein Company, kurulan bir yatırım konsorsiyonu  tarafından 500 milyon dolara satın alındı. 

Anlaşmaya göre Harvey Weinstein, satıştan mali olarak faydalanmayacak. Satın alımı yapan konsorsiyum aynı zamanda, şirket aleyhine açılan davalarda 80 milyon dolar tazminat ödemeyi öngörüyor.

Weinsteins, Box Office Mojo'ya göre 2010'dan bu yana 94 filmi uluslararası alanda 1,5 milyar dolardan fazla ilk beş grossingle çıkardı.

Avrupa Birliği, dev satınalmayı onayladı

Bayer_Monsanto_satin_alma

birleşme ve satın alma

Bayer, tohum, böcek ilacı ve dijital tarım teknolojisini BASF’a yaklaşık 6 milyar € karşılığında satmayı kabul ettikten sonra Monsanto'nun devralınması için Avrupa Birliği onayını aldı.

62,5 milyar dolarlık bu devralma ile Bayer, tohum ve pestisit pazarının %25’ini kontrol eder hale gelecek. Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta ve Dow-Dupont toplam pazarının yaklaşık %60’ına hakim olacak ve bu 3 şirkete BASF’ın payı da eklendiğinde pay %70’e çıkacak.

Çin ve Brezilya da, şu anda ABD ve Rusya antitröst yetkilileri tarafından incelenmekte olan Bayer-MON anlaşmasına şartlı onay verdiler.

DocuSign halka arz ediliyor

DocuSign_Halka_Arz

borsa ve halka arz

DocuSign şirketinin gelecek 6 ay içinde halka açılması beklenyor.

2003 yılında San Francisco’da kurulan şirket, Kleiner Perkins, Bain Capital, Intel Capital, GV (Google Ventures) and Dell gibi büyük şirketlerden 500 milyon USD’den fazla yatırım almıştı ve son değerleme tahmini, piyasa değerinin 3 milyar USD olduğu yönünde idi.

T-Mobile, Salesforce, Morgan Stanley ve Bank of America gibi kuruluşlara dijital imza hizmeti veren şirketin sektördeki büyük rakipleri arasında HelloSign ve Adobe Sign firmaları bulunuyor.

Foxconn, elektronik üreticisi Belkin International Inc'i satın aldı

Foxconn_Belkin_Satinalma

birleşme ve satın alma

Elektronik üretiminde en önde gelen şirketlerden olan Foxconn, sektörün önemli şirketlerinden Belkin International Inc’i 866 milyon USD nakit karşılığında satın alacağını açıkladı.

1400 çalışanı olan ve ürünleri 50 den fazla ülkede satılan Belkin’i satın aldıktan sonra Foxconn, pazarın lideri olmayı hedefliyor.

GlaxoSmithKleine, Novartis ile olan Joint Venture Şirketi'ini satın aldı

GSK_Novartis

birleşme ve satın alma

Japon telekomunikasyon devi Softbank'in başını çektiği konsorsiyum, Uber'in 17,5%'ini 9,3 milyar dolara satın aldı.

Bu satınalma aynı zamanda yeni bir dolar milyarderi daha yarattı. Şirketin kurucularından Travis Kalanick, bu satınalma kapsamında kendi hisselerininn 29%'unu 1,4 milyar dolara satmış olmasına karşın, elinde güncel değerlere göre 3 milyar dolarlık hisse daha bulunuyor.

Şirketin Ocak 2018'de gerçekleştirdiği bir diğer satın alma ise Line mesajlaşma servisinin 51% hissesinin 15 milyon dolar karşılığında alınması oldu.

Intercom, 125 milyon dolar yatırım aldı

Trabzon-Limani-halka-arz

risk ve yatırım analizi

Dublin merkezli teknoloji firması, kuruluşunun 7. Yılında çıktığı yatırım turunda, Google Ventures ve Kleiner Perkins liderliğindeki konsorsiyumdan 125 milyon USD yeni yatırım aldı.

Bu yatırım ile birlikte şirket bugüne kadar toplam 240 milyon USD yatırım almış oldu.

Şirketin mevcut yatırımcıları arasında Bessemer Venture Partners, Index Ventures, Jack Dorsey ve Mark Zuckerberg de yer alıyor

Zuora, halka açılıyor

Zuora_Halka_Arz

borsa ve halka arz

2007 yılında kurulan ve Bulut tabanlı finansal çözümler üreten Kaliforniya merkezli şirket, A grubu hisselerini halka arz etmeye hazırlanıyor.

Şirketin A grubu hisseleri, hissedarlarına bir oy hakkı tanırken, B grubuna sahip hissedarların 10 oy hakkı bulunuyor.

30 ülkede 900’den fazla müşteriye sahip olan şirketin müşterileri arasında Fortune 100 sıralamasındaki 15 şirket de yer alıyor.

Şirket, halka arzdan 100 milyon USD gelir hedefliyor. Şirketin rakipleri arasında, Oracle, SAP gibi devler yer alıyor.

Softbank'tan dev güneş enerjisi projesi

Softbank_Suudi_Arabistan_Gunes_Enerjisi

risk ve yatırım analizi

Japon yatırım konsorsiyonu SoftBank, Suudi Arabistan’da 200 milyar USD maliyetle yapılması öngörülen dünyanın en büyük güneş enerjisi projesi için prensip anlaşması imzaladı.

2030 yılında yıllık 200 gigawatt enerji üretebilecek yatırım, Suudi Arabistan’ın yıllık enerji maliyetlerinde 40 milyar dolarlık bir tasarruf sağlamasını sağlayacak.

Suudi Arabistan varlık fonunda hali hazırda 200 milyar USD dolarında rezerv bulunurken, proje finansmanı için Suudi Aramco’nun %5’lik payının halka arzından gelecek kaynağın da kullanılması bekleniyor.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tags: muhasebe denetim finans borsa - halka arz IFRS vergi finansal analiz risk ve yatırım analizi M&A BLOG finansal gelişmeler turu

Çok okunanlar

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

MUDEFIN | ACCAFIN

Vizyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında öncelikli başvuru kaynağı olmaktır.


Misyonumuz, Muhasebe, Denetim ve Finans alanlarında nitelikli yayınlar ve uzaktan eğitimler ile kullanıcıların bilgi ve farkındalık seviyelerinin artmasına yardımcı olmaktır.


Bülten aboneliği

Periyodik bültenler için mail grubuna üye olabilirsiniz

MUDEFIN | ACCAFIN Mobile